ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Nimrodteam társaság szállítási szabályzata

Tájékoztatjuk utasainkat, hogy a”NIMRODTEAM.HU weboldalon keresztül TÖRTÉNŐ foglalásaik vagy egyéb módon( SMS-ben,E-MAIL-en) megadott személyes adatok cégünk nyilvántartásába kerülnek. Ezeket az adatokat marketing, piackutató és ajánlattevői tevékenységükhöz használjuk fel.
A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, valamint a Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény alapján történik.
Az Üzemeletető (a járatot teljesítő fuvarozó) kötelezi magát az érvényes foglalással rendelkező személyeket,az előre megbeszélt útiköltség fejében a célállomásra eljuttatni.

A nemzetközi járatokon a belföldi utas szállítás nem lehetséges. Az utas,a foglalás véglegesítésével elfogadja, az Utazási feltételeket.

A viteldíj  ára tartalmazza az utas-, valamint a poggyászbiztosítást.

Az utazó felelőssége:
Az utas köteles a hatóságok által előírt okmányokat beszerezni, valamint az utazás során érintett államok jogszabályaiban és egyéb előírásaiban foglaltakat teljesíteni. Ezen követelmények nem teljesítése miatt bekövetkezett károkért az Üzemeletető felelősséget nem vállal, az utazást megtagadhatja.
Az utas köteles foglaláskor telefonos,valamint elektronikus elérhetőségét megadni-
Beszálláskor, az utas köteles  felmutatni érvényes utazáshoz szükséges okmányát.)személyi igazolvány,útlevél,szükség esetén vízum). Minden utas köteles ismerni az adott országban érvényes határátkelési szabályokat.
Amennyiben az utast az adott ország hatóságai nem engedik be az országba, az utas nem jogosult visszaigényelni a a foglalási díj árát vagy annak részét.
Az utasnak a határátlépésekhez szükséges okmányokról (útlevél, vízum), valamint a kézi- és úti poggyász, vám- és egyéb kezeléséről magának kell gondoskodnia.
Ha az utast útlevél- vagy vámvizsgálata alatt az ellenőrző szervek az utazásból kizárják, abban az esetben az utasnak kell – saját költségére – a továbbutazásról gondoskodnia, a menetjegy árát az Üzemeletető nem téríti meg és az utas semmiféle kártérítésre nem jogosult.
Amennyiben a határszervek az utas belépését megtagadják és emiatt az utast, visszaszállíttatják, ennek minden nemű költségét az Üzemeletető az utasra hárítja. Az utas az utazás során, előre meghirdetett megálló esetén, köteles a buszra a  sofőr által megadott időn belül visszatérni. Amennyiben az utas a megadott időben nem tér vissza, az ÜZEMELETETŐ az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal, a menetdíjat nem téríti meg.
A szándékos rongálással okozott kárt, a károkozó utas köteles a helyszínen megtéríteni.
Az utas köteles az utazás egész időtartalma alatt a biztonsági övet becsatolni.
Gyerekek utaztatása:
– Gyerekek, 10 éves korig,szülővel, nagyszülővel, a törvényes képviselőtől kapott engedéllyel
– 10 éves kortól 14 éves korig kizárólag a törvényes képviselőtől kapott írásbeli engedéllyel, felnőtt kíséretében,
– 14 éves kortól 18 éves korig, kizárólag a törvényes képviselőtől kapott írásbeli engedéllyel utazhatnak az autóbuszokon.
Gyermeknek életkortól függetlenül, csak érvényes, útlevéllel, személyi igazolvánnyal utazhatnak.

Az Üzemeletető felelőssége:
Ha útközben a járat továbbhaladása az Üzemeletető hibájából akadályba ütközik, az Üzemeletető köteles egy rendelkezésre álló más járművel az utasok továbbszállításáról gondoskodni.
Az Üzemeletető köteles megtéríteni az elővételben megváltott, menetjeggyel rendelkező utas késésből, vagy a járat elmaradásából származó és igazolt kárát, ha azt az üzemeltető szándékosan,vagy súlyosan gondatlanul okozta.
A közúti közlekedés sajátosságai miatt időponti eltérések előfordulhatnak.
A viteldíj teljes árának visszatérítése vagy az utazás lemondása- módosítása, akkor igényelhető, ha a járatot törlik. A kártérítés alapja a ténylegesen felmerült és igazolt kár, de a kártérítés felső határa az utas által kifizetett menetdíj, azaz a megvásárolt menetjegy összege. Magyar állampolgár részére a kártérítés kifizetése forintban történik. Az Üzemeletető nem köteles megtéríteni a járattal utazók kárát, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok (pl. közlekedést hátráltató időjárási-, út- és forgalmi viszonyok, elhúzódó határkezelés, hatósági ellenőrzés, nem saját hibájából bekövetkezett baleset) idézte elő. Így nem terheli kártérítési felelősség az üzemeltetőt az előbbi okokból származó késések esetén sem.
Amennyiben az utazást VIS MAJOR, így különösen háborús események, sztrájkok, elháríthatatlan természeti jelenségek, vagy technikai akadályok befolyásolják, ezért és az utazás fenti okokból bekövetkezett késésért és elmaradásáért az Üzemeletetőt felelősség nem terheli. A fenti okok miatt jelentkező többletköltségek (pl. útközbeni szállás) az utast terhelik.
Útipoggyásszal kapcsolatos esetleges kártérítés esetén az útipoggyász értéke a kifizetett menetjegy értéke.
Elvesztett, megsérült poggyász esetén az utas köteles a kárt rögtön a célállomásba való megérkezés után jelenteni  a sofőrnél.
Az Üzemeletető alkalmazottja köteles a kárbejelentést írásban igazolni.
Az Üzemeletető nem felelős a poggyászban keletkezett kárért, amennyiben:
– a poggyász csomagolása nem felel meg a poggyász típusának,
– az utas nem jellemezte helyesen a poggyász tartalmát,
– a szolgáltató által nem befolyásolható eseményre kerül sor (természeti katasztrófák, – harmadik fél cselekedete),
– a poggyászban az utas tett kárt.
– közlekedés sajátosságai miatt menetrendi eltérések előfordulhatnak.

Az útipoggyász szállításának feltételei
Az Üzemeletető utasonként legfeljebb két útipoggyász elszállítására vállal kötelezettséget, melynek árát a viteldíj tartalmazza. Az útipoggyász legnagyobb súlya 20 kg, maximális csomagmérete: 100 x 50 x 40 cm lehet. Amennyiben az utas kettőnél több útipoggyásszal rendelkezik, az Üzemeletető a 3. és további poggyászokat csak szabad férőhely esetén és további díjfizetés mellett szállítja el. Útipoggyász csak arra a buszjáratra és abban a viszonylatban adható fel, amelyik járaton, és amelyik megállóhelyig az utas utazik. A szállításból kizárhatóak az utasok egészségét és a többi poggyász épségét veszélyeztető poggyászok. Útipoggyászként nem szállítható olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja, illetőleg amely méreténél vagy súlyánál fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el.

A poggyászszállítás árjegyzéke:
Maximum 1 db kézipoggyász szállítása ingyenes
Kézipoggyásznak minősül, a csomag, ami az utasnál van, az autóbuszra történő felszálláskor.
Kézipoggyászban nem szállítható:
1. olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály, vagy hatósági rendelkezés tiltja,
2. olyan tárgy, amely méreténél, vagy súlyánál fogva a járművön az erre kijelölt helyen nem helyezhető el, vagy a többi utas testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat,
3. töltött lőfegyver.
A kézipoggyásznak nem minősülő 2 db útipoggyászok szállítási díját a viteldíj ára tartalmazza.
Kerékpár vagy nagy méretű sportszer szállítási díja 10 KG-ig,azon felül 1 euro/KG
Kerékpár vagy nagy méretű sportszer szállítása csak szabad kapacitás esetén vállalható, abban az esetben, ha nincs szabad férőhely az autóbuszon, az Üzemeletető nem vállal felelősséget a kerékpár biztonságos elhelyezéséért. Babakocsiért, poggyászdíjat, nem kell fizetni, amennyiben a gyermek is utazik. Poggyászdíjat, csak abban az esetben kell fizetni, amennyiben csak a babakocsi szállítása történik.

Autóbusszal nem szállítható:
– 25 kg-nál nehezebb poggyász
– olyan tárgy, amely terjedelménél, alakjánál, vagy kiterjedésénél fogva fuvarozásra nem alkalmas;
– veszélyes, robbanó, gyúlékony, mérgező, undort keltő anyag, lőfegyver, kábítószer;
– olyan tárgy, csomag, amely a többi útipoggyászban, vagy autóbuszban kárt okozhat, vagy azokat beszennyezheti;
– kísérő nélküli csomag;
– kereskedelmi mennyiségű áru;
– minden behozatali, ill. kiviteli tilalom alatt álló tárgy
– azon vámköteles áru, amely vámvizsgálata, ill. vámeljárása a vámkezelésre
– menetrendben meghatározott tartózkodási idő alatt nem fejezhető be
– védőtok nélküli szúró-illetve vágóeszköz.
Állatok szállítása:
Az állatok szállítása tilos, kivéve a segítő kutyák:
– vakvezető kutya: a látássérült személy vezetésére kiképzett kutya
– mozgáskorlátozott személyt segítő kutya: a mozgáskorlátozott személyt mindennapi tevékenységeinek ellátásában segítő feladatokra kiképzett kutya,
– hangot jelző kutya: a hallássérült személy számára veszélyt vagy egyéb fontos információt
– jelentő hangok jelzésére kiképzett kutya,
– rohamjelző kutya: az epilepsziával élő személy vagy más krónikus, rohamszerű állapotoktól
– veszélyeztetett személy számára a roham során segítséget nyújtó feladatokra kiképzett kutya,
– személyi segítő kutya: a fogyatékos személyt önálló életvitelében segítő feladatokra kiképzett kutya,
– terápiás kutya: a gyógypedagógiai, pszichológiai, pszichiátriai, konduktív pedagógiai rehabilitációs, illetve rehabilitációs folyamatban alkalmazott kutya. A segítő kutyát megkülönböztető jelzéssel kell ellátni, amelyen a kutyát kiképző szervezet lógójának szerepelnie kell. Az utas köteles biztosítani, a kutya utaztatásának feltételeit. Ennek hiányából eredő kárért az ÜZEMELETETŐ felelősséget nem vállal.

Panaszkezelés
A panaszok benyújtásának határideje a panasz alapjául szolgáló esemény időpontját követő 90 nap. A panaszokat írásban kell benyújtani. A határidő utáni panaszok benyújtását az Üzemeletető nem vizsgálja ki, a felelősség alól mentesül. A panasz ügyintézési határideje a benyújtástól számított 90 nap.
. Egyéb rendelkezések A szolgáltatónak jogában áll , a meghirdetettől eltérő típusú autóbuszt használni, tartalék vagy alvállalkozó által üzemeltett autóbuszt üzembe állítani.
Az utas kizárható az utazásból, útiköltség, és poggyászfuvardíj visszakövetelési jog nélkül, amennyiben:
1) a buszban dohányzott
2) a buszban alkoholtartalmú italt fogyasztott
3) ittas állapotban van
4) hangoskodott, zaklatta a többi utast
5) bepiszkolja a többi utast vagy a buszt
6) kárt tesz a buszban
7) fertőző beteg
8) a társadalmi együttélés általános szabályait, sértő cselekményt követ el
9) életkora, mentális vagy fizikai állapota veszélyezteti az utas, illetve a fedélzeten tartózkodó személyeket és az ott található vagyontárgyakat
10) fizikai állapotával, öltözetével vagy magatartásával a fedélzeten tartózkodó személyekben félelmet, undort kelt vagy őket megbotránkoztatja
11) megtagadta a vámvizsgálatot és / vagy a határőrizeti szervek vizsgálatát
12) nem rendelkezik érvényes úti okmányokkal
Záró rendelkezések
Jelen utazási feltételek visszavonásig érvényesek.
Az utazási feltételek egyoldalú megváltoztatásának jogát az Üzemeletető fenntartja. A jelen utazási feltételekben nem szabályozott kérdésekben Az 1988. évi I. törvény, a 20/1981 (VI.19) Mt. rendelet szabályai és az 1959. évi IV. törvényben és az Európai Parlament és Tanács 181/2011/EU rendeletben foglaltak a mérvadóak

Minden rendben volt. A sofőr nagyon udvarias barátságos volt.
R. Milán
Kiváló, udvarias sofőrrel, biztonságosan, gyorsan és nagyon pontosan valósult meg az út! Köszönöm, és remélem, hogy utazunk még együtt.
S. Péter
Kedves sofőr, kényelmes busz, gyorsan hazaértünk. Csak ajánlani tudom. Köszönöm!!!
T. Csilla
Kiváló, udvarias sofőrrel, biztonságosan, gyorsan és nagyon pontosan valósult meg az út! Köszönöm, és remélem, hogy utazunk még együtt.
S. Péter
Minden rendben volt. A sofőr nagyon udvarias barátságos volt.
R. Milán
Kedves sofőr, kényelmes busz, gyorsan hazaértünk. Csak ajánlani tudom. Köszönöm!!!
T. Csilla
Minden rendben volt. A sofőr nagyon udvarias barátságos volt.
R. Milán
Kedves sofőr, kényelmes busz, gyorsan hazaértünk. Csak ajánlani tudom. Köszönöm!!!
T. Csilla
Minden rendben volt. A sofőr nagyon udvarias barátságos volt.
R. Milán
Kiváló, udvarias sofőrrel, biztonságosan, gyorsan és nagyon pontosan valósult meg az út! Köszönöm, és remélem, hogy utazunk még együtt.
S. Péter